Katsaus työturvallisuuteen Flowplussalla

Katsaus työturvallisuuteen Flowplussalla

Katsaus työturvallisuuteen Flowplussalla

16.03.2023

Flowplus Oy on alkanut panostaa työturvallisuuden kehittämiseen merkittävästi vuodesta 2020 alkaen. Yksi suurimmista tekijöistä kehityksen taustalla kumpuaa Flowplussan kasvusta yritysostojen myötä. ”Olemme yrityksenä päässeet siihen, että meillä on yhdenmukaiset mallit ja poikkeavuuksia toimipisteiden välillä ei ole. Se on yksi saavutettu etappi, kun huomioi meidän yrityksen historian”, Flowplussan Työsuojelu- ja Liiketoimintapäällikkö Ville Ropponen kertoo toimintatapojen yhtenäistämisestä.

Vuonna 2022 Flowplussalla otettiin kehitysaskelia kohti jokapäiväistä turvallista työskentelyä. ”Kokonaisvaltaisesti työturvallisuuteen keskittyminen ja työturvallisuuden mittarien laatiminen yhdistettynä systemaattiseen seurantaan, on ollut henkilöstöä hyvin herättelevä tekijä”, Ville tiivistää. Vuoden alussa laaditut selkeät tavoitteet, joiden seuranta kuukausitasolla jatkui läpi koko vuoden, toi työturvallisuuden osaksi jokaisen arkipäivää.

Turvallisuuden kehittämiseksi vuonna 2022 tehtiin toimenpiteitä materiaalisesti sekä immateriaalisesti

Sisäinen PlusAppi -sovellus, jonka kautta kirjataan muun muassa työturvallisuushavainnot, laiterikot ja työturvallisuusaloitteet, otettiin käyttöön viime vuonna. ”Sovelluksen käyttöön ottaminen mahdollisti laajemman ja kattavamman raportoinnin ja seurannan sekä kokonaisuutena selkeämmän prosessin. Tämä myös näkyi positiivisena muutoksena vuoden 2022 työturvallisuushavaintojen kirjausten määrässä”, Ville kertoo. Flowplus ylitti oman tavoitteensa turvallisuushavaintojen kirjausten määrässä noin 30 kirjauksella. Lisäksi tapaturmataajuus saatiin laskettua vuoden aikana tasolle 7, kun vuoden 2022 tavoitetaso oli alle 15.

Työturvallisuuden kehittämiseksi ja tapaturmien ehkäisemiseksi viime vuoden aikana rakennettiin ja julkaistiin sisäinen työturvallisuuden koulutuspaketti. Koulutuspaketti auttaa jatkossa myös uusien työntekijöiden turvallisuusperehdytyksissä ja luo pohjaa yhdenmukaiselle, jatkuvalle turvallisuustoiminnalle. ”Koulutuspaketti on auttanut henkilöstöä ymmärtämään, että näillä asioilla on merkitystä jokaisessa arkipäivässä ja työturvallisuuteen panostetaan meillä”, Ville kertoo jalkautuksesta. Koulutuspaketin lisäksi toimipisteille hankittiin yhdenmukaiset, vierailijoille tarkoitetut turvallisuusohjeet ja ensiapuvalmiuden parantamiseksi isommille toimipisteille defibrillaattorit.

Jo pelkästään työn suorittamiseksi, Flowplussan työturvallisuutta ohjaa myös laaja kirjo erilaisia pätevyyksiä ja laatusertifikaatteja sekä asiakkaiden vaatimusten mukaisuuden täyttämistä. Flowplus Oy:n toimintaa ohjaa ja määrittelee muun muassa ISO9001 –sertifikaatti, ISO3834-2 –sertifikaatti, EN 1090-1 –sertifikaatti, eettiset ohjeistukset ja yhtiön johtoryhmä yhdessä hallituksen kanssa. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan Suomen lakia ja soveltaa myös työsuojelutyössään teknologiateollisuuden työehtosopimusta niiltä osin kuin se on siihen määritelty.

”Hyvän, turvallisuudesta välittävän kulttuurin jalkauttaminen osaksi jokapäiväistä työtä! Se on edelleen tämän vuoden iso teema”

Työturvallisuuden kehitys ei lopu, eikä sen pitäminen osana arkista työntekoa saa päästä hiipumaan. Vuoden 2023 turvallisuuden teema on laittaa ”pohja kuntoon”. Tarkoituksena on varmistaa muun muassa olemassa olevien järjestelmien kokonaisvaltainen ja tasalaatuinen käyttö. ”Ei pelkästään havaintojen syöttäminen sovellukseen, vaan myös se, että tehdään riskien arviointia osana jokapäiväistä työtä, suoritetaan turvallisuuskävelyjä toimipaikoilla ja noudatetaan yhteisiä ohjeistuksia”, Ville summaa isomman kuvan tavoitteista. ”Turvallisuustyön pitää olla jatkuvaa, pienikin herpaantuminen voi aiheuttaa vakavan tapaturman. Turvallisuuden pitää olla kaikkien yhteinen asia, sillä emme halua yhdenkään Flowplussan työntekijän, tai kumppaniemme henkilöstön loukkaavan itseään työtehtävissä. Sama ajatus pitää olla vahvana myös meillä kaikilla siviilissä”, Flowplus Oy:n toimitusjohtaja Petteri Särkiniemi lisää.

Ylätason tavoitteen lisäksi Flowplus sitoutuu yksittäisiin kehitysprojekteihin, kuten tapaturmataajuuden tavoitteiden saavuttamiseen. Myös henkilöstön koulutusta työhyvinvoinnin edistämiseksi jatketaan. Projekti työergonomian parantamisesta alkoi jo vuoden 2022 puolella. Nyt vuonna 2023 on tulossa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetty luentosarja työergonomiasta.

Koulutusta henkilöstölle on myös tiedossa oikeanlaisen ravinnon ja raskaan, fyysisen työn yhdistämisestä. Koulutus tullaan jalkauttamaan henkilöstölle ennen seisakkityön sesongin alkua. ”Koska meillä Flowplussalla on isossa roolissa seisakkityöskentely, työpäivät ovat pitkiä ja siellä tehdään raskasta, fyysistä työtä, jolloin kuormitus on kovaa, on tärkeää, että jokainen ymmärtää oikeanlaisen ravinnon tärkeyden”, Ville summaa.

”Turvallisuuden osalta olemme määritelleet minimitason, ja perehdyttäneet henkilöstön sen osalta. Nyt määrittelemme myös työyhteisön pelisäännöt, joissa otetaan kantaa yleiseen käyttäytymiseen ja toimintaan yhteisellä työpaikalla. Turvallisuus on vahvasti esillä fyysisenä asiana, yhtä lailla turvallisuus on henkistä varmuutta. Töissä ei saa kokea syrjintää tai epäasiallista käytöstä”, Petteri muistuttaa myös henkisen turvallisuuden merkityksestä ja tavoitteista sekä painottaa vielä loppuun työturvallisuustyön kehittämisen tärkeyttä jatkossakin:

”Olemme kehittyneet hienosti turvallisuusasioissa viime vuosien aikana, varsinkin viime vuoden saavutukset lämmittävät mieltä. Paljon on kuitenkin vielä tekemistä, ja sitä työtä jatkamme vahvasti myös jatkossa.”

Flowplus Oy
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Katsaus työturvallisuuteen Flowplussalla