Flowplussasta piirun verran parempi työpaikka

Flowplussasta piirun verran parempi työpaikka

Flowplussasta piirun verran parempi työpaikka

01.06.2023

Aiemmin keväällä aloitettu Hanna Lehtolan vetämä projekti työntekijäkokemuksen kehittämiseksi on edistynyt ja Flowplus on taas askeleen lähempänä ollakseen henkilöstölle parempi työpaikka.

Flowplussalla tehtiin kevään aikana henkilöstön haastatteluja kaikissa sen yksiköissä. Niiden avulla pyrittiin selvittämään, millainen Flowplus on yrityksenä ja työpaikkana, mitkä ovat sen vahvuuksia ja mitkä asiat taas vaatisivat kehittämistä. Haastatteluiden avulla tunnistettiin kolmetoista erilaista, koko organisaation leikkaavaa kehityskohdetta, joiden kehittämisellä voitaneen vaikuttaa positiivisesti myös työntekijäkokemukseen. Tämän jälkeen jokaisesta eri yksiköstä pyydettiin aktiivisia henkilöstön edustajia mukaan vaikuttamaan siihen, mitä näistä kehityskohteista aletaan ensimmäiseksi kehittää sekä millä tavoin. Työryhmä pääsi valitsemaan näistä kolmestatoista kehityskohteesta ne kolme kriittisintä, jotka halutaan ensimmäiseksi hoitaa kuntoon.

Valikoidut kehityskohteet vietiin eteenpäin vastuuhenkilöille. Riippuen kehityskohteesta, vastuuhenkilöiden tehtäviin kuului yhdessä Hannan ja muiden vastuualueeseen kuuluvien kanssa miettiä sopivia toimenpide-ehdotuksia esitettäväksi työryhmälle. Myös jo aiemmin tehdyistä henkilöstön haastatteluista saatiin monia loistavia henkilöstön esiin tuomia vinkkejä korjaaviksi toimenpiteiksi. Henkilöstön edustajat pääsivät vielä toimenpide-ehdotusten laatimisen jälkeen vaikuttamaan siihen, kokivatko he toimenpiteet riittäviksi ja tarpeellisiksi, sekä tarvittiinko vielä muutoksia toimenpidesuunnitelmiin eri kehityskohteiden osalta.

Koska työryhmä hyväksyi toimenpidesuunnitelmat, lähdetään Flowplussalla nyt tekemään suunnitelman mukaisia, korjaavia toimenpiteitä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä – kuitenkin näiden kolmen kehityskohteen osalta kuluvan vuoden 2023 aikana.

Ensimmäiset toimenpiteet on jo saatu aluilleen. Esimerkiksi kehityskohteeksi esiin nostetun toiminnan ohjausjärjestelmän käytettävyyden edistämiseksi on jo tehty kuukauden ajaksi lyhyitä, tietoiskumaisia koulutuksia koko henkilöstölle. Koulutuksissa kerrataan järjestelmän käyttöä sekä käydään läpi sen käyttöä helpottavia vinkkejä. Myös sisäisessä viestinnässä koettiin olevan kehitettävää, joten muun muassa sisäisten palaverien sisältöä on tarkasteltu kriittisesti ja niiden sisältöä muutettu selkeämmäksi.

Vaikka toimenpiteitä on jo aloitettu kehityskohteiden mukaisesti, ei projekti jää tähän. Toimenpiteiden vaikuttavuutta ja etenemistä tullaan seuraamaan kuukausittain valituissa yrityksen sisäisissä palavereissa sekä johdon että muun henkilöstön toimesta. Tarvittaessa toimenpiteitä voidaan jatkokehittää, mikäli huomataan puutteita asioiden edistymisessä tai toimenpiteiden vaikuttavuudessa. Projekti on kuitenkin jo tässä kohtaa opettanut, että yhdessä tekeminen on tässäkin projektissa avain piirun verran parempaan työpaikkaan.

Flowplus Oy
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Flowplussasta piirun verran parempi työpaikka