Eettinen ohjeistus

  • Eettinen ohjeistus

IHMISOIKEUDET

Flowplus ei hyväksy minkäänlaista lakien tai työehtosopimusten vastaista työtä. Työntekijöitä ei voida
altistaa palkkaorjuuteen, työhön pakottamiseen tai mihinkään mikä viittaa ihmiskauppaan.
Työntekijältä ei vaadita ennakko maksuja, tallennuksia tai henkilötietotodistusten luovuttamista
työnantajalleen. Flowplus ei hyväksy lain ja työehtosopimusten vastaista lapsityövoiman käyttöä.
Esim. Alle 18-vuotiaat eivät voi tehdä heidän terveydelleen ja turvallisuuteen vaarallisia töitä.
Flowplus tukee kaikkia koulutuksen ja koulun läpi viemisessä.

Kaikki syrjintä on Flowplusalla kielletty ja yritämme edistää suvaitsevaisuutta. Työntekijöitä
kohdellaan aina tasa-arvoisesti. Kaikilla pitää olla mahdollisuus olla oma itsensä, riippumatta: rodusta,
uskonnosta, etnisestä alkuperästä, iästä, vammaisuudesta, sukupuolesta, siviilisäädystä, raskaudesta,
vanhemmuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ammattiliiton jäsenyydestä tai poliittisista
mielipiteestä. Kaikkia ihmisiä kohdellaan Flowplusalla kunnioittavasti ja arvostaen ihmisyyttä.
Odotamme tällaista suhtautumista myös yhteystyökumppaneilta ja muilta sidosryhmiltä.

Fyysinen ja henkinen pahoinpitely, kurittaminen, uhkaaminen, seksuaalinen tai muu häirintä on
kielletty. Flowplusalla tässä on nolla toleranssi ja siihen puututaan heti. Kiusaamista on myös
epäinhimillinen kohtelu, häirintä ja vähättely kaikissa muodoissa.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan tai lain vastaista vastuutonta toistuvaa
käyttäytymistä, joka voi jatkuessaan vaarantaa työntekijän henkistä tai fyysistä terveyttä.
Työnantajan velvollisuus on varmistaa henkilöstölleen terveelliset ja turvalliset työolot, ja selvittää
viivytyksettä ilmennyttä häirintää ja epäasiallista kohtelua käytettävissä olevin keinoin
(23.8.2002/738 18§ ja 28§)

TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET

Flowplussalla työ perustuu kansallisten lakien ja käytännöiden mukaisesti solmittuun työsuhteeseen.
Kaikilla työntekijöillä on oikeus kirjalliseen työsopimukseen, jonka he ymmärtävät. Flowplussalla
maksettavat palkat ja etuudet ovat aina lainsäädännölliset ja työehtosopimuksen mukaiset. Palkkaan
liittyvät asiat pitää olla tiedossa aina ennen kuin työsuhde alkaa. Palkkatiedot löytyvät
työsopimuksesta. Kaikki kurinpitotoimet rekisteröidään Mekco järjestelmään. Ne voivat olla esim.
suulliset tai kirjalliset varoitukset. Palkanalennusta ei käytetä kurinpito toimena.

Työaika perustuu sovittuun ja täyttää lainsäädännöt ja soveltuvan työehtosopimuksen. Ylityöt
perustuvat etukäteen sovittuun. Niillä tasoitetaan kiirehuippuja tai muita poikkeustilanteita.
Työntekijälle ylityöstä maksettavat korvaukset perustuvat lainsäädäntöön ja ovat työehtosopimuksen
mukaiset. Flowplussan työntekijöillä on oikeus liittyä ja kuulua ammattiliittoon.

Flowplus haluaa tarjota mahdollisimman turvallisen ja terveyttä ylläpitävän työympäristön.
Työturvallisuus on Flowplussalla yksi keskeisiä asioita ja siihen suhtaudutaan aina vakavasti,
olosuhteita ja työtapoja halutaan kehittää yhdessä henkilökunnan kanssa turvallisimmaksi.

LIIKETOIMINTA

Flowplus on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassa lakeja ja määräyksiä. Lainsäädäntöön
tehtyjä muutoksia pyritään seuraamaan ja reakoimaan tarvittavalla tavalla. Kaikki Flowplussan
työntekijät noudattavat Flowplussan ohjeita ja näin myös voimassa olevia lakia ja työehtosopimusta.
Flowplus tukee reilua kilpailua eikä missään olosuhteissa hyväksy epärehellisiä käytäntöjä kilpailussa
pärjäämiseksi tai kauppojen saamiseksi. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia
kilpailulainsäädäntöjä. Flowplus yrityksenä eikä myöskään sen työntekijät saa osallistua
minkäänlaiseen laittomaan toimintaan kilpailun rajoittamiseksi.

Flowplus ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Flowplussan työntekijät eivät saa
ottaa tai antaa suoraa tai välillisesti lahjoja, palkkioita tai muita etuuksia, jotka voivat vaikuttaa
liiketoimintaan tai liiketoimintapäätöksiin. Työntekijät voivat antaa tai ottaa vastaan henkilökohtaisia
lahjoja, vieraanvaraisuuden osoituksia tai muita etuuksia, joiden arvo on nimellinen, jos se on lakien ja
määräyksien mukainen.

Työntekijöiltä edellytetään lojaalisuutta Flowplussaa kohden. Työntekijän on vältettävä tilanteita,
joista voi koitua ristiriita tilanteita. Eturistiriitatilanteet ovat erilaisia ja edut voivat olla taloudellisia tai
muita henkilökohtaisia etuja. Vilpillinen toiminta on kiellettyä. Vakavimmat rikkeet ilmoitetaan
viranomaisille.

Flowplus kohtelee kaikkia työtekijöitä, asiakkaitta, toimittajia ja muita sidosryhmiä
oikeudenmukaisesti ja toimii niiden kanssa rakentavassa yhteystyössä. Flowplus kunnioittaa
sopimusvelvoitteitaan. Flowplus tarkistaa ja arvio alihankkijoita ja sidosryhmiään varmistaakseen
niiden laadukkaan toiminnan.

YMPÄRISTÖVASTUU

Flowplussan tavoite on vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta, toimia lakien ja asetusten
mukaisesti mahdollisimman hyvin ympäristö asiat huomioiden. Yhtiössä halutaan vähentää
kasvihuonepäästöjä. Flowplus haluaa parantaa energia- ja materiaalihävikkiä kiertotalousajattelun
mukaisesti. Flowplus haluaa olla kehittämässä ympäristölle parempia ratkaisuja vesi- ja jätehuoltoon.
Kaikki kemikaalit ja vaaralliset aineet käsitellään ja hävitetään asian mukaisesti.

Flowplus haluaa tehdä jatkuvasti töitä paremman laadun puolesta ja varmistaa, että asiakkaalla on aina
laadukasta palvelua.

VIESTINTÄ

Flowplussan viestintä on avointa, läpinäkyvää ja perustuu aina tosiasioihin. Luottamukselliset,
sopimuksella salassa pidettävät tai kilpailuun liittyvät näkökohdat voivat kuitenkin rajoittaa avointa ja
läpinäkyvää viestintää. Flowplus suojaa ja käsittelee huolellisesti luottamuksellista tietoa ja aineistoa.
Työntekijät eivät saa hyödyntää luottamuksellista tietoa omaksi tai kenenkään muun kuin Flowplussan
hyödyksi. Flowplus suhtautuu tietoturva ja tietosuoja asioihin vakavasti ja pyrkii estämään niiden
vaarantumisen.